ประวัติกรุงเทพมหานคร

ในสมัยอยุธยา กรุงเทพมหานครเป็นเมืองการค้าขนาดเล็ก ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ภายหลังการก่อตั้งเมืองหลวงใหม่ทำให้กรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงสำคัญ 2 แห่ง คือกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ซึ่งทำให้กรุงเทพฯเติบโตและกลายเป็นหัวใจของประเทศหลังรัชสมัยพระเจ้าตากสินหรือกรุงธนบุรีสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 ในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ที่ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีเพราะกรุงธนบุรีซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงแออัดและไม่เกี่ยวอะไรกับหลักการของพิชัยสงครามซึ่งทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงมาจนถึงปัจจุบัน

และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร รวมจังหวัดพระนครและธนบุรีเข้าด้วยกัน รวมเป็นกรุงเทพฯ ธนบุรี และภายหลังการปรับปรุงการปกครองเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครอีกทั้งปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทยไม่มีสถานะเป็นจังหวัดเหมือนจังหวัดอื่นๆ กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งโดยตรงที่เรารู้ๆ กัน อันที่จริงพระนามเต็มที่รัชกาลที่ 1 ทรงประทานให้เป็นพระนามที่ดีก็ยังอยู่ในกรุงเทพฯ

กรุงเทพ อมร รัตนโกสินทร์ มหินทรา อยุธยา มหาดิลก พบ นพรัตน์ ราชธานี บุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมาน อวตารสาถิต สักกะ ทัตติยา วิษณุกรรมประสิทธิ์ เดิมใช้คำว่า “บวรรัตนโกสินทร์” แต่พระนครได้เปลี่ยนชื่อในรัชกาลที่ 4 เป็น “อมรรัตนโกสินทร์” แทนความหมาย เมืองใหญ่ของเหล่าทวยเทพเป็นที่ตั้งของพระแก้วมรกต นี่คือเมืองที่ไม่มีใครสามารถชนะได้ มีความงามที่มั่นคงและเจริญรุ่งเรือง เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยกระจกเก้าบาน น่าอยู่มาก พระราชวังขนาดใหญ่หลายแห่ง เป็นเทพสวรรค์ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์ที่จุติลงมา มอบให้โดยท้าวศักดิ์เทวราช สร้างโดยพระวิษณุ ให้ชื่อกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก และบันทึกไว้ใน Guinness Book of Records

ย้อนกลับไปก่อนที่เราจะรู้จักกรุงเทพฯ ในอดีตสถานที่แห่งนี้เดิมเรียกว่า “กรุงเทพฯ” มีหลักฐานมาแต่โบราณว่ากรุงเทพฯ ไม่ได้เป็นเพียงเมืองสำคัญในสมัยอยุธยาเท่านั้น แต่มีความสำคัญมาตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยาบนแผนภูมิทะเลและแผนที่โบราณที่ทำโดยชาวต่างชาติในสมัยอยุธยา ธนบุรี สถานที่ตั้งยังปรากฏอยู่ในชื่อ “กรุงเทพฯ” เช่นกัน สะกดว่า กรุงเทพ บังค็อก บังค็อก แบงค์คอก แบงค์คอก แบงค์คอก บางกอก บังโคก บังค็อก และบางแผ่น เขียนว่า “สยาม” ซึ่งหมายถึงประเทศสยาม ณ ที่ตั้งกรุงเทพฯขณะที่มีคำว่า Judia, Odia, Juthia, Ajothia, Odiaa ด้านบนที่ตั้งของอยุธยา ดังนั้นกรุงเทพฯจึงเป็นสัญลักษณ์ของราชอาณาจักรไทยนั่นเอง

คำว่าบางกอกใช้สะกดชื่อเมืองกรุงเทพฯ หรือรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นคำที่เป็นพระสังฆราชที่เป็นปรมาจารย์ของศาสนาคริสต์ในอยุธยา ใช้เมื่อเขียนในกรุงเทพฯ เมื่อใดก็ตามที่คุณเขียนรายงานไปยังสำนักงานใหญ่ปารีส และยังคงใช้มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์และในปัจจุบัน

สโลแกนกรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ ราวกับสร้างโดยเหล่าทวยเทพ ศูนย์กลางการปกครองของเมือง วัด วัง ที่สวยงามและสวยงาม เมืองหลวงของประเทศไทย

สโลแกนนี้มาจากการโหวตของคนไทยทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม-19 เมษายน 2555 เนื่องในโอกาสครบรอบ 230 ปี เมืองหลวงของประเทศไทย และประกาศผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนนโหวตสูงสุด 42,514 เสียง